Raporty ESPI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Numer raportu: 4/2017
Data dodadnia: 20.03.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% przez panią Barbarę Wiaderek – Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki _dalej: “Zawiadamiająca”_.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, Zawiadamiająca zmniejszyła dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% w wyniku zbycia 91.000.000 sztuk akcji Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej _umowy sprzedaży_ rozliczonej w dniu 16 marca 2017 r.

Przed zbyciem Zawiadamiająca posiadała 92.000.000 sztuk akcji Spółki, w tym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, które dawały 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 91.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, które dawały 87,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co łącznie dawało 89,61% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zbyciu Zawiadamiająca posiada 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2:1, które uprawniają do 1,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu