Raporty ESPI

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA o co najmniej 1%

Numer raportu: 7/2017
Data dodadnia: 24.03.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1% przez spółkę Joyfix LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr – akcjonariusza posiadającego co najmniej 33% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, spółka Joyfix LTD zmniejszyła dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 1% w wyniku zbycia 4.100.000 akcji Spółki w dniu 22 marca 2017 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Przed zbyciem Joyfix LTD posiadał 90.607.596 akcji Spółki, co stanowiło 88,15% kapitału zakładowego i odpowiadało 87,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Po zbyciu Joyfix LTD posiada 86.007.596 akcji Spółki, co stanowi 84,16% kapitału zakładowego i odpowiada 83,35% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Nie występują podmioty zależne od Joyfix LTD posiadające akcje Spółki.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 ustawy o ofercie – nie dotyczy.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu