Raporty ESPI

Udzielenie kolejnej pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem

Numer raportu: 19/2017
Data dodadnia: 28.12.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent_, informuje, że dzisiaj zawarł ze spółką, w której posiada 36% udziałów w kapitale zakładowym, tj. ze spółka Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy _nr KRS: 0000568433_ umowę pożyczkę, na podstawie której pożyczył tej spółce kwotę 800.000,00 zł _osiemset tysięcy złotych_.
Pożyczka została udzielona na realizację prowadzonych przez Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. projektów biochemicznych. Termin spłaty pożyczki został określony do dnia 31 grudnia 2018 r., z możliwością jej wcześniejszej spłaty. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, a jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy.
Emitent jednocześnie informuje, że jest to kolejna pożyczka udzielona na rzecz Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. O wcześniejszych pożyczkach Emitenta informował w raporcie okresowym za III kwartał 2017 r. w dniu 14 listopada 2017 r. – EBI nr 11/2017 _pożyczka 1 mln zł_, raportem ESPI nr 17/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. _pożyczka 2,85 mln zł_ oraz raportem ESPI nr 18/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. _pożyczka 1,15 mln zł_.
Podstawą uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna kwota pożyczek udzielonych spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. obecnie wynosi 5.800.000,00 zł _pięć milionów osiemset tysięcy złotych_, co przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta. Emitent nie wyklucza udzielenia kolejnych pożyczek na rzecz wskazanego podmiotu, o czym ewentualnie poinformuje odpowiednim raportem.
Udzielona pożyczka nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu