Raporty ESPI

Udzielenie pożyczki spółce, w której Emitent jest udziałowcem

Numer raportu: 17/2017
Data dodadnia: 20.12.2017

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent_, informuje, że wczoraj _19 grudnia 2017 r._ zawarł ze spółką, w której posiada 36% udziałów w kapitale zakładowym, tj. ze spółka Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy _nr KRS: 0000568433_ umowę pożyczki, na podstawie której pożyczył tej spółce kwotę 2.850.000,00 zł _dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_.
Pożyczka została udzielona na realizację prowadzonych przez Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. projektów biochemicznych. Termin spłaty pożyczki został określony do dnia 31 grudnia 2018 r., z możliwością jej wcześniejszej spłaty. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej, a jej zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy.

Emitent jednocześnie informuje, że jest to kolejna pożyczka udzielona na rzecz Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. O pierwszej pożyczce _w wysokości 1 mln zł_ Emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2017 r. w dniu 14 listopada 2017 r. – EBI nr 11/2017. Raport ESPI o udzieleniu poprzedniej pożyczki nie został przekazany ze względu na kwotę tej pożyczki, która nie przekraczała równowartości 20% kapitałów własnych Emitenta. Jednocześnie, udzielając poprzedniej pożyczki podmioty nie zakładały udzielenia kolejnych pożyczek.

Podstawą uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna kwota pożyczek udzielonych spółce Boruta – Zachem Biochemia sp. z o.o. obecnie wynosi 3.850.000,00 zł _trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_, co przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta. Emitent nie wyklucza udzielenia kolejnych pożyczek na rzecz wskazanego podmiotu, o czym ewentualnie poinformuje odpowiednim raportem.
Udzielona pożyczka nie wpłynie negatywnie na płynność finansową Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu