Raporty ESPI

Żądanie wprowadzenia zmian w porządku NWZ

Numer raportu: 2/2018
Data dodadnia: 3.01.2018

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ w nawiązaniu do raportu ESPI nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _”NWZ”_, informuje, że do Emitenta wpłynęło żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad NWZ od akcjonariusza Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta – Joyfix LTD.
Treść żądania wraz z projektem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej została przekazana w załączeniu.
Najpóźniej na 18 dni przed NWZ, Zarząd Emitenta przekaże zmieniony porządek obrad, uwzględniający żądania akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
zadanie_wprowadzenia_zmian_w_porzadku_obrad_NWZ_-_Joyfix

Osoby reprezentujące spółkę: