Raporty ESPI

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33 % oraz o zejściu poniżej progu 33 %

Numer raportu: 7/2015
Data dodadnia: 19.06.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2015 r. otrzymał od Pani Aliny Przyborowskiej – Bednarowicz zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie) oraz zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, tj. zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki w dniu 15 czerwca 2015 r. i przekroczeniu progu 33 % głosów oraz zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki w dniach 16-17 czerwca 2015 r. i zmniejszeniu udziału poniżej 33 %. Zawiadomienia zostają przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
zawiadomienie

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu