Raporty ESPI

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 75 %

Numer raportu: 15/2015
Data dodadnia: 26.11.2015

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu (dawniej: Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 listopada 2015 r. otrzymał od Pani Barbary Wiaderek, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 75 %. Przekroczenie progów nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G. Zawiadomienie zostaje przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
Zawiadomienie_B.W

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu