Raporty ESPI

Zawiadomienie o akcjonariusza o zejściu poniżej progu 5 %

Numer raportu: 4/2015
Data dodadnia: 3.06.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r. otrzymał od BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC z siedzibą w Dover, Stany Zjednoczone Ameryki, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu akcji Spółki i zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5 %. Zawiadomienie zostaje przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
Zawiadomienie_BARMA

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu