Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 17/2015
Data dodadnia: 8.12.2015

Zarząd Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej dotyczące objęcia przez niego akcji Emitenta.
Członek Rady Nadzorczej objął, w wyniku rejestracji w dniu 19 listopada 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego, 91.000.000 akcji serii G po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Łączna wartość objęcia akcji wyniosła 9.100.000 zł.
Osoba przekazująca zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację jej danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu