Raporty ESPI

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Członka Rady Nadzorczej

Numer raportu: 1/2015
Data dodadnia: 14.01.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (“Emitent”) informuje, że w dniu 14.01. 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta dotyczące zbycia przez niego akcji Emitenta.
Członek Rady Nadzorczej zbył w dniu 12.01.2015 r., na rynku regulowanym, łącznie 10.000 akcji po średniej cenie 0,70 zł za jedną akcję.
Członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu