Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Numer raportu: 4/2013/KNF
Data dodadnia: 28.10.2013

Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. informuje, że w dniu 28.10.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pani Aliny Przyborowskiej-Bednarowicz pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zawiadomienie od Pana Karima Al Srag o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów.
Zawiadomienia zostały przekazane w związku z transakcją zbycia w dniu 24.10.2013 r. przez Panią Alinę Przyborowską-Bednarowicz na rzecz Pana Karima Al Srag 369 800 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) sztuk akcji spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. w drodze umowy cywilnoprawnej. Akcje są objęte umownym ograniczeniem zbywalności (lock-up) do dnia 25 marca 2014 r. Ograniczenie zostało przeniesione na nabywcę.
Treść otrzymanych zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:

Zawiadomienie