Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 13/2014
Data dodadnia: 19.12.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC o następującej treści:

“Działając w imieniu BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Stan Delavare 19901, Hrabstwo Kent, Stany Zjednoczone Ameryki, zawiadamiam że na mocy umowy zawartej w dniu 20.10.2014r, dotyczącej objęcia 500 000 akcji, oraz powzięciu informacji zgodnie z raportem bieżącym 35/2014 spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. Z dnia 12.12.2014 r. zawiadamiam co następuje:
1) W wyniku rejestracji w dniu 10.12.2014 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A z kwoty 445.000,00 zł do kwoty 520.000,00 zł, BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC stała się posiadaczem 500 000 akcji spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
2) Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC nie posiadała akcji Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A
3) Po rejestracji BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC posiada 500 000 akcji spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A, które stanowią 9,61% udziału w kapitale zakładowym spółki, oraz 8,06 % udziału w głosach na WZA.
4) Nie występują podmioty zależne od BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC posiadające akcje Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
5) Nie występują osoby, o których mowa w art 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
6) W przyszłości BARMA CAPITAL INVESTMENTS LLC nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w głosach Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu