Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 2/2014/KNF
Data dodadnia: 22.05.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 21 maja 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza INC S.A. o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka INC S.A. zawiadamia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej jako „CDE SA” – spółka notowana na NewConnect).
1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zbycia akcji spółki w wyniku transakcji na rynku NewConnect. Transakcje zostały rozliczone dnia 21.05.2014 r.
2. Po zbyciu akcji, INC S.A. nie posiada akcji CDE S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
3. Przed zbyciem akcji, INC S.A. posiadał 275.396 akcji CDE S.A., dających tyle samo głosów, stanowiących 6,189 % udziału w kapitale oraz 5,053 % udziału w głosach na WZA”

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Alina Przyborowska-Bednarowicz – Prezes Zarządu

Paweł Dagiel – Wiceprezes Zarządu