Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

Numer raportu: 8/2014
Data dodadnia: 19.11.2014

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. do Spółki wpłynęło kolejne zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Aliny Przyborowskiej – Bednarowicz, o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
Zawiadomienie 1.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu