Raporty ESPI

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. powyżej 33%

Numer raportu: 3/2015
Data dodadnia: 16.02.2015

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 16 luty 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Alina Przyborowska-Bednarowicz, o treści jak w załączniku.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki:
Zawiadomienie_o_zwiekszeniu_zaangazowania_w_CDE_16.02.2015

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu