Raporty ESPI

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki

Numer raportu: 1/2018
Data dodadnia: 3.01.2018

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że stosownie do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2018 r. _podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej_, o którym Emitent informował raportem ESPI nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r., do Spółki wpłynęła kandydatura Pana Janusza Kędziory do składu Rady Nadzorczej.
Pan Janusz Kędziora zgłosił swoją kandydaturę w imieniu własnym i zgodnie ze złożonym oświadczeniem jest kandydatem niezależnym. Pan Janusz Kędziora nie wskazał, czy jest akcjonariuszem Emitenta.
W załączeniu przekazujemy CV kandydata oraz jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz o spełnieniu kryteriów stawianych członkom rad nadzorczych wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
cv_-_Janusz_Kedziora
oswiadczenie_-_Janusz_Kedziora

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Cezary Jasiński – Prezes Zarządu