Akcjonariat

Kapitał zakładowy spółki Athos Venture Capital S.A. (wcześniej Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.) składa się z 102.787.157 szt akcji o wartości nominalnej 0,10 pln każda z czego:

SERIA LICZBA RODZAJ AKCJI UWAGI
A 1.000.000 imienne uprzywilejowane co do głosu 2 do 1
B 1.000.000 zwykłe na okaziciela
C 1.000.000 zwykłe na okaziciela
D 1.200.000 zwykłe na okaziciela
E 250.000 zwykłe na okaziciela
F 750.000 zwykłe na okaziciela
G 97.587.157 zwykłe na okaziciela

Akcjonariat

Akcjonariat liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów
Joyfix LTD 86 007 596 83,68% 86 007 596 82,87%
Janali sp. z o.o. 5 000 000 4,86% 5 000 000 4,82%
Barbara Wiaderek 1 000 000 0,97% 2 000 000 1,93%
Pozostali 10 779 561 10,49% 10 779 561 10,38%
Razem 102 787 157 100,00% 103 787 157 100,00%
Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach