Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu18 grudnia 2013 roku w siedzibie firmy Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. odbyło się porównanie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 2 grudnia 2013 roku w związku z realizacją projektu nr UDA-POIG.08.02.00-04-008/13-00 „Zautomatyzowanie procesów biznesowych CDE S.A. dzięki wdrożeniu nowego systemu B2B”.

            W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 16 grudnia 2013 roku z ofertą wystąpiły 2 firmy:

1.      Proton Sp. z o.o., al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa

2.      Innovations Next Sp. z o.o., ul. Ślusarska 4, 87-100 Toruń

Oferowana cena całkowita za wykonanie zamówienia zaproponowana przez każdą z powyższych firm przedstawia się następująco:

Oferent

Cena całkowita netto

Cena całkowita brutto

1.      Proton Sp. z o.o.

557 500,00 PLN

685 725,00 PLN

2.      Innovations Next Sp. z o.o.

601 250,00 PLN

739 537,50 PLN

Wszystkie oferty spełniają wszelkie wymogi formalne określone w Zapytaniu Ofertowym.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert wyłoniony został wykonawca, firma Proton Sp. z o.o., której oferta była najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę, która stanowiła jedyne kryterium wyboru oferty wygrywającej.